Bekijk de ervaringen van kandidaten uit 2017 en check onze minigids patiëntengesprek!
Ben je van plan een cursus te volgen voor de decentrale selectie? Bekijk dan onze cursuspagina en ontvang via ons 10% korting op sommige cursussen!
Waardering:
  • 6 stemmen - gemiddelde waardering is 4.33
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Selectieprocedure bij verschillende universiteiten 2020-2021
#1
Star 
Beste toekomstige geneeskunde kandidaten,

In deze topic staat de selectieprocedures van de verschillende universiteiten voor het schooljaar 2020-2021. Hopelijk helpt dit voor de mensen die nog niet weten waar ze gaan aanmelden. Deze informatie heb ik uit de websites van de universiteiten gehaald.

Rijksuniversiteit Groningen:

 Op de selectiedag moet je verschillende schriftelijke opdrachten en toetsen doen. Je zult behoorlijk wat voorwerk thuis moeten verrichten. Zo moet je onder andere stof bestuderen waarover je een toets krijgt en krijg je een aantal andere voorbereidingsopdrachten. Voor een goede voorbereiding op de selectiedag moet je op tenminste 60 uur voorbereidingstijd rekenen. In de selectie gaan we na wie het best bij onze opleiding passen. Dat zijn de kandidaten die het best scoren op de verschillende toetsen. 

Bij de beoordeling van de toetsen beginnen we met het nakijken van de cognitieve toets 1 (over de stof die je in januari toegezonden krijgt) en non-cognitieve toets 1 (waarbij je verschillende situaties krijgt voorgelegd en wordt gevraagd wat jij de beste oplossing vindt). Van de kandidaten die erg laag scoren op combinatie van deze twee toetsen worden de andere toetsen niet beoordeeld, dit geldt dus ook voor het dossier met CV. Deze kandidaten krijgen een rangordenummer op basis van de resultaten van alleen de eerste twee toetsen en komen achteraan in de rangorde. De kans dat zij een studieplaats krijgen aangeboden is vrijwel uitgesloten. Van alle andere kandidaten tellen de overige toetsen even zwaar mee. Het dossier dat je moet maken bij de voorbereidingsopdrachten bestaat uit een uitgebreid CV met eindexamencijfers, overgangscijfers van 5 naar 6 VWO of cijfers van een opleiding vergelijkbaar met het VWO. Dit dossier is één van de toetsen. Bij de beoordeling van het dossier krijgen kandidaten met een gemiddeld eindexamencijfer of overgangscijfer (vakken Biologie, Scheikunde, Natuurkunde, Wiskunde, Nederlands en Engels) hoger dan 8 extra punten. Ook mensen die aantoonbaar een uitmuntende prestatie leveren op een ander vlak (bijvoorbeeld sport) kunnen hier punten scoren. De overige kandidaten die zich hier niet kunnen onderscheiden, kunnen ervaringen en verdiensten gebruiken bij de andere toetsen.Radboud Universiteit:

De selectie bestaat uit drie onderdelen: een huiswerkopdracht, een BNS toets (biologie, natuur- en scheikundetoets), en een opleidingsspecifieke toets. 

De hw-opdracht bestaat uit verschillende onderdelen. Bij het eerste onderdeel moet je jouw verwachtingen van de opleiding beschrijven. Ook moet je onderzoek doen naar hoe de studie in elkaar zit. Het tweede onderdeel vereist wat planning. Hierbij moet je drie mensen zoeken die een referentie over jou kunnen schrijven. Het is dus belangrijk om hier op tijd mee mensen voor te zoeken.  Bij het derde onderdeel ga je in op de geschreven referenties. Het is een soort zelfreflectie, dus het is belangrijk dat je jezelf goed kent. Hierbij kan je ook de activiteiten neerzetten die je hebt ondernomen om de studie te leren kennen. Bij de hw-opdracht moet je alleen maar een voldoende halen en dat haalt bijna iedereen elk jaar(99,5%). Met de hw-opdracht maak je geen onderscheid, maar je moet een voldoende halen om een gunstig rangnummer te krijgen. 

Op de selectiedag maak je eerst een BINAS kennis toets. Dit is een meerkeuzetoets. Bij deze toets mag je GEEN BINAS en rekenmachine gebruiken. Het is een toets waarbij je vooral theorievragen krijgt. Dit kun je heel goed voorbereiden door vooral je samengevatboeken en daarnaast een aantal dingen uit je BINAS van buiten te leren.  Op de site van IFMSA staan oude geneeskunde tentamens. De vragen 1 ™ 20 van de tentamens van MGZ1 zijn goede voorbeelden van vragen die je kunt krijgen op de kennistoets. https://tentamen.ifmsa.nl/tentamens-gnk.html 

De de opleidingsspecifieketoets was een competentietest. Je krijg verschillende scenario’s en dan moest je aangeven wat het beste alternatief was om te reageren en wat het slechtste alternatief van de gegeven reacties.  

Kandidaten die het hoogst scoren voor de 2 toetsen samen krijgen een gunstiger rangnummer mits je een voldoende hebt voor de hw-opdracht.Vrije Universiteit Amsterdam:

De selectie bestaat uit 2 rondes; bij ronde 1 werd er naar je cv gekeken en ronde 2 bestond uit toetsen.

Voor ronde 1 moet je een online deelnameformulier invullen. Deze bestaat uit verschillende onderdelen, zoals: cijfers, evt. studieresultaten, werkervaring, bijzondere prestaties en motivatie. Hierbij moet je gewaarmerkte bewijsstukken leveren. Het formulier moet zowel digitaal als per post worden verstuurd. Als je bij de beste 550 kandidaten behoort dan ga je door naar de ronde 2.

In de tweede ronde komen alle kandidaten die door zijn naar VUmc om colleges te volgen en toetsen te maken die representatief zijn voor geneeskunde studeren bij VUmc School of Medical Sciences. Daarmee kijken ze welke studievaardigheden je hebt en hoe gemakkelijk je nieuwe informatie verzamelt en verwerkt. Dat doen ze door zelfstudiemateriaal en colleges te geven over één of meerdere onderwerpen uit de studie. De toetsen zijn in meerkeuzevorm.Erasmus Universiteit:

De decentrale selectie voor Geneeskunde in Rotterdam bestaat in principe  uit twee ronde. Rotterdam heeft twee ‘tracks’ A en B. A is voor degene die in het jaar van de selectie vwo eindexamen doen, B is voor alle overige.Bij track A wordt er gekeken naar je cijfers op je overgangsrapport van 5 naar 6 vwo, je motivatie, extra curriculaire activiteiten die je in de afgelopen 2,5 jaar hebt gedaan en een drietal toetsen. Echter als je een 8,0 of hoger gemiddeld hebt op je overgangsrapport ben je met voldoende motivatie (het komt zelden voor dat je op motivatie afgewezen wordt) direct geselecteerd. 
Bij track B wordt er gekeken naar je motivatie, extra curriculaire activiteiten die je in de afgelopen 2,5 jaar hebt gedaan en een drietal toetsen.

De eerste toets was medisch rekenen. Dit is een soort van ‘’belangrijk lezen’’ toets. Je krijgt een hele hoop context waarmee je simpele sommetjes moet oplossen. Goed lezen is het belangrijkst tijdens deze toets en de tijdsdruk is hoog.  De tweede toets  was ‘’logisch redeneren ’’ . Bij deze toets is het ook erg belangrijk om je volledig te focussen. Een tip is om verbal reasoning te oefenen (via google is vast wel wat te vinden). 
Daarna had je een twee uur durende toets over de colleges. Het is erg handig om je aantekeningen mee te nemen. Verder is het handig om een geneeskunde woordenboek aan te schaffen. Een anatomieboek of binas is niet nodig.   Alle toetsen waren in het Nederlands.

Per onderdeel krijg je een z-score. Als je boven de 0.00 scoort heb je hoger dan gemiddeld. Scoor je een 0.00 op een onderdeel, dan scoor je gemiddeld. Onder de 0.00 scoor je onder gemiddeld. Uiteindelijk worden de 3 scoren opgeteld om een rangnummer te krijgen.Leiden Universiteit:

Bij deze universiteit kun u beter deze video kijken. https://www.youtube.com/watch?v=wb_d8crP6hcUtrecht Universiteit:

Dit zijn de criteria die ze in Utrecht hanteren: kennistoets, non cognitieve toets, motivatie en cijferlijst. Iedereen die goed scoort op de kennistoets, maakt een goede kans op een kansrijk rangnummer (1 t/m 304).

De kennistoets
De kennistoets gaat over geselecteerde onderwerpen van de vakgebieden anatomie en fysiologie. Deze onderwerpen bereiden voor op het eerste blok van de opleiding, Vorm & Functie. Te zijner tijd worden hier de onderwerpen opgesomd die je gaat bestuderen voor de kennistoets.
Kennis over deze stof is van belang voor het geneeskundig handelen. De leerstofopgave komt uit boeken die ook tijdens de geneeskundeopleiding worden gebruikt en die gedurende de voorbereidingstijd voor de kennistoets digitaal beschikbaar worden gesteld. Alle studiestof is in het Engels.
De kennistoets is een multiple choice toets die digitaal wordt afgenomen. De toetstaal is Nederlands. De kennistoets is pittig, bestaat uit 60 tot 80 vragen en duurt anderhalf uur. Om goed voorbereid aan de toets te beginnen adviseren wij om ruim de tijd te nemen voor het bestuderen van de studiestof. Het is dus raadzaam je vroeg in te schrijven, omdat je dan meer tijd hebt om te studeren.

De non-cognitieve toets

Tijdens de selectiedag maak je de non-cognitieve toets. Dit is een toets over sociaal en professioneel gedrag. In de toets worden diverse situaties geschetst die je in je huidige leven of in de eerste jaren van de studie zou kunnen meemaken. Er wordt gevraagd naar hoe jij in deze situaties zou reageren of wat jouw visie zou zijn. Er is geen voorbereiding op deze toets mogelijk.
De non-cognitieve toets is een multiple choice toets die digitaal wordt afgenomen. De toetstaal is Nederlands. De toets duurt een uur.
Reflectie op aspecten van motivatie
Tijdens de selectiedag reflecteer je op aspecten van motivatie die wij in de vorm van een aantal vragen aan je voorleggen. Met dit selectiecriterium wordt vastgesteld waar jouw motivatie voor de opleiding uit bestaat en wordt jouw reflectieve vermogen op dit vlak (motivatie voor de opleiding) bepaald. Kandidaten krijgen van tevoren geen concrete informatie, waardoor gerichte voorbereiding niet mogelijk is.
De reflectie op aspecten van motivatie is een open vragen toets die digitaal wordt afgenomen. De toetstaal is Nederlands. De toets duurt een half uur.
Omdat de score voor dit selectiecriterium wordt bepaald aan de hand van de antwoorden die je op de selectiedag geeft, heeft het geen zin om op eigen initiatief een motivatiebrief aan ons te sturen. Dergelijke brieven worden niet in behandeling genomen. Als jij het belangrijk vindt om bijvoorbeeld jouw werkervaring of vrijwilligerswerk te benoemen dan kun je die ervaringen verwerken in jouw reflectie op aspecten van motivatie. 


Let op! Alleen aan kandidaten die gezien hun score op de kennistoets en non-cognitieve toets kans maken op een (redelijk) kansrijk rangnummer wordt een score toegekend voor de reflectie op aspecten van motivatie.

Ranking vindt allereerst plaats op basis van de score voor de kennistoets. Een kandidaat die beter scoort op de kennistoets dan een andere kandidaat krijgt een kansrijker rangnummer. Vervolgens wordt, aan de hand van een van tevoren vastgestelde systematiek, het definitieve rangnummer achtereenvolgens bepaald door de score op de non-cognitieve toets, de score voor de reflectie op aspecten van motivatie en de overgangscijfers 5-6 vwo. Iedereen die goed scoort op de kennistoets, maakt een goede kans op een kansrijk rangnummer (1 t/m 304). Hoe kansrijker het rangnummer, hoe meer kans een kandidaat maakt op een bewijs van toelating.

Echter, bij het behalen van een voldoende hoge score voor de kennistoets in combinatie met opvallend lage scores voor de non-cognitieve toets en/of voor de reflectie op aspecten van motivatie kan een expertpanel, aan de hand van een van tevoren vastgestelde systematiek, bepalen of het rangnummer hetzelfde blijft of minder kansrijk wordt t.o.v. de in de voorgaande alinea beschreven werkwijze.Maastricht Universiteit:

De selectie bestaat uit 2 ronde.


Ronde 1 hw-opdracht

De huiswerkopdracht heeft betrekking op de inhoud en vorm van het bachelor curriculum Geneeskunde aan de UM en wordt door de kandidaat thuis gemaakt. De beoordeling van de huiswerkopdracht geschiedt voor alle kandidaten op gelijke wijze; er wordt geen rekening gehouden met bijzondere omstandigheden van de kandidaat voorafgaand aan of tijdens het maken van de opdracht. De huiswerkopdracht bestaat uit meerdere onderdelen en heeft een studielast van circa 30 uur. De beoordeling van het portfolio, het addendum bij het portfolio en de huiswerkopdracht wordt uitgevoerd volgens vooraf vastgestelde criteria. Deze criteria zijn: • Een kandidaat heeft zich tijdig (= uiterlijk op 15 januari 2020) in Studielink aangemeld. • Er is sprake van adequate cognitieve kwaliteiten. • Er is sprake van adequate (inter)persoonlijke kwaliteiten. • Er is sprake van een grondige voorbereiding op toelating tot de bachelor Geneeskunde in zijn algemeenheid en aan UM in het bijzonder. • Er is sprake van affiniteit met en kennis over leren in een PGO-systeem. • Er is sprake van affiniteit met en kennis van het Maastrichtse Geneeskundecurriculum. • Een kandidaat heeft het online portfolio tijdig en correct ingevuld en aangeleverd& • Een kandidaat heeft het addendum bij het portfolio, tijdig, correct en adequaat gevuld en aangeleverd&& • Een kandidaat heeft de huiswerkopdracht tijdig en correct aangeleverd en adequaat uitgevoerd. Kandidaten met de beste scores in ronde 1 worden toegelaten in ronde 2.

Ronde 2:

De selectiedag vindt plaats op zaterdag 29 februari 2020 in Maastricht. Tijdens deze selectiedag voeren de kandidaten ~18-20 opdrachten uit, verdeeld over twee toetsen: een schriftelijke toets en een computertoets. De opdrachten peilen naar een aantal kerncompetenties die de selectiecommissie, gebaseerd op het 'Raamplan Artsopleiding 2009' en internationale wetenschappelijke literatuur, van belang acht voor het succesvol doorlopen van de studie Geneeskunde en de latere beroepsuitoefening. Verder zal de inhoud van de huiswerkopdracht dienen als grondlegger voor 1 van de opdrachten tijdens de selectiedag
Antwoord
#2
Laura heel erg bedankt voor dit duidelijk overzicht van de verschillende universiteiten. Nu wee ikt waar ik ga aanmelden.
Antwoord
#3
duidelijk overzicht hoor!!!
Antwoord
#4
Hoi allemaal

Ik heb meegedaan aan de selectie van utrecht en radboud. Beide kennistoetsen zijn goed te doen. Een tips is op tijd beginnen en alles in je hoofd stampen, aangezien beide een feitjes toets is.
Antwoord
#5
Hallo toekomstige geneeskunde studenten,

Ik weet dat veel mensen geneeskunde willen gaan studeren, maar geen hoger cijfers hebben of geen indrukwekkend CV hebben. In dat geval heb je een kans als je bij Utrecht of bij de Radboud aanmeld. Beide universiteiten hanteren een kennistoets waar je alleen feitjes moet weten/leren. Belangrijk is dus op tijd beginnen en alles in je hoofd stampen.
Antwoord
#6
Hoi allemaal,

Ik heb nog een tip voor jullie. Meld je aan bij een universiteit waar je 2 keer mag meedoen! Zo kan je nog een keer aanmelden bij de uni waar je niet bent toegelaten bij de eerste keer. Omdat je ervaring hebt van de eerste keer, heb je nu een voorsprong op kandidaten die voor het eerst hebben aangemeld.
Antwoord
#7
Wat mij opval is dat veel studenten aan de Erasmus of Leiden geneeskunde willen gaan studeren, maar bang zijn dat hun kansen klein zijn aangezien er veel 8+'ers geselecteerd worden. Uit geruchten blijkt dat ongeveer 80% bij beide uni rechtstreek geselecteerd worden, maar dat is niet waar. Vorig jaar was het ongeveer 120 8+ bij de Erasmus rechtstreeks toegelaten en ongeveer 55 8+ in Leiden.
Antwoord
#8
Ik ken echt best veel mensen die zonder 8+ gewoon zijn toegelaten in Leiden, dus wees echt niet bang door de 'concurrentie' van 8+ ers. Het zijn er echt niet veel
Antwoord
#9
Hey iedereen,

Ik heb meegedaan aan de selectie in Nijmegen. Ik was best wel slecht voor de exacte vakken. Hier bij de Radboud kijken ze niet naar je cijfers en ook niet naar je CV. Alleen de 2 toetsen tellen mee en natuurlijk ook de hw opdracht die haalt vrijwel iedereen.
Antwoord
#10
Wat ik ook goed vind bij Radboud is als je in vwo6 zit, je eigenlijk al bezig bent met het voorbereiden van de bsn toets. Hierdoor hoef je niets extra te doen.
Antwoord


Ga naar locatie:


Gebruikers die dit topic lezen: 1 gast(en)